തിങ്കളാഴ്‌ച, മേയ് 28

ഞാനും എന്റെ സ്വപ്നവും


Dark Nebula
Govt.eng.college,Thrissur
Sony Ericsson ST15iperl on a tip
Govt.eng.college,Thrissur
Sony Ericsson ST15iGlory through an eye hole
Bangaluru Tippu Palace
Nikon Coolpix S5100


pupil of the eye
Snehatheeram,Thriprayar
Canon Power Shot A1100IS

to congregate
Govt.eng.college,Thrissur
Nikon Coolpix S5100

having no virtues
Munnar
Nikon Coolpix S5100

jaws of death
Cochin
Canon Power Shot A1100IS

dark lunar fortnight
Cochin
Canon Power Shot A1100IS

horse power
Munnar
Nikon Coolpix S5100

carbon painting
Nattika Beach
Nikon Coolpix S5100

divergence
Wayanad
Sony DSC-S750

natural sky painting
Wayanad
Sony DSC-S750

Morning Alarm
Wayanad
Sony DSC-S750

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ: