ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

How to deploy open street map as offline ( In your server )?

 

Maps have a decent role in visualizing movement, activities, culture etc.

But using a map for your application is always lead to taking subscriptions or spending huge money altogether. Open street map offline future is very hand in such situations. Let's see how to deploy an open street map API in your system using docker.Pre-requisites: a piece of basic knowledge in docker 

Let's deploy one.


First, we have to download the portion of the map we want to deploy ( you can download the entire map if you wish but here I am using a chunk from it.)

First, we need to create a folder in our system so that we can save the map (represented as a number of tiles) into that.


Step 1:

// Creating a volume and naming it "openstreetmap-data"

docker volume create openstreetmap-data


Step 2:

//Next download the map from geofabrik.de, I downloaded a map of India.

//for that download map data such as india-latest.osm.pbf and extract from geofabrik.de

// let's install it and render that downloaded tiles into the API


docker run \

    -v /home/deployer/india-latest.osm.pbf:/data.osm.pbf \

    -v openstreetmap-data:/var/lib/postgresql/12/main \

    overv/openstreetmap-tile-server \

    importStep 3:

//, let's preserve the rendered data so that next time you can get it from the preserved rather than // rendering it again. Create a volume for rendered tiles and load from that later 

docker volume create openstreetmap-rendered-tiles


Step 4: 

Run Open Street Map api

docker run \

    -p 8081:80 \

    -e ALLOW_CORS=enabled \

    -v openstreetmap-data:/var/lib/postgresql/12/main \

    -v openstreetmap-rendered-tiles:/var/lib/mod_tile \

    -d overv/openstreetmap-tile-server \

    run


Additionals

--------------


 give option "-e UPDATES=enabled \"  to enable automatic update 

 give option "-e THREADS=24 \"  to use 24 threads, default is 4

 give option "-e "OSM2PGSQL_EXTRA_ARGS=-C 4096" \" to increase RAM cache to 4 GB,default is 800 MB

 give option "-e ALLOW_CORS=enabled \" to retrieve tiles from other domain

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

How to create a local docker images repository?

Prerequisites 1.  Docker and docker-compose.      > apt-get install docker     > apt-get install docker-compose      In Centos,       >  yum install docker-compose      > yum install docker-compose 2.  Nginx ,       command: apt-get install nginx.     In Centos,        >yum install nginx 3.  Self -Signed SSL certificate for Nginx. 4.  apache2-utils to restrict image access using user name and password.      command: apt-get install apache2-utils     In Centos,         >  yum install   httpd-tools 5.  Nano editor (you can use any editor you like). Command: apt-get install nano In Centos,   > yum install nano Let's Begin,   First, we need to create a docker-registry to keep images and authentication data.   1. Let's create a docker-registry directory and data,auth directories inside root.   > mkdir ~/docker-registry && cd $_ > mkdir data > mkdir auth Now create a docker-compose.yml file and add the following content //Creating a docker-compos

പ്രണയമുട്ട

ദുരന്തസൂചനയുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്‌ കോപ്പി : Releasing Soon.... എന്‍റെ ആദ്യ പ്രണയം..ഒരു കൊച്ചു സുന്ദരി കുട്ടിയോട്...  മഴവില്‍ നിറമുള്ള പട്ടുകുട ചൂടി വന്ന ആ പട്ടുപാവാടക്കാരിയോട്...  റീത്ത..അതെ പ്രണയമെന്ന വാക്കുപോലും കേള്‍ക്കാത്ത പ്രായത്തില്‍ എന്‍റെ അരികില്‍ നാലാം തരത്തില്‍ ഒപ്പമിരുന്നു പഠിച്ചവള്‍ .അവളുടെയും അവളോടൊപ്പം ഞാന്‍ ചിലവഴിച്ച മറക്കാന്‍ കഴിയാത്ത, ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത ഓര്‍മകളില്‍ ഒളിച്ചുവെക്കപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞു അസൂയയുടെ കഥ.  ഒപ്പം എന്‍റെ കൂടെ എന്നോടൊപ്പം നീണ്ട അഞ്ചു വര്‍ഷം ഒന്നിച്ചു പഠിച്ച  എന്‍റെ ആത്മസുഹൃത്തായ മുള്ളന്‍പന്നി എന്ന് ഞാന്‍ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന മൈക്കിള്‍ ആന്‍റോയെ   ഞാന്‍ അസൂയയോടെ നേരിട്ട കഥ..  " ഓര്‍ക്കുന്നു കള്ളി..  ഇന്നും ഞാന്‍.. നിന്നെ..,നിന്നെ മാത്രം..... മറ്റൊരു കാവ്യത്തില്‍ പിറന്ന മറ്റൊരു പ്രണയമായ്‌.. "   അടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങള്‍ക്കും വായിക്കാന്‍ അവസരമോരുക്കാമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഞാനും കാത്തിരിക്കുന്നു... ആമുഖം : ഒന്ന് മു